D1 Oprava odvodnění v km 75,540

Název stavby: D1 Oprava odvodnění v km 75,540

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle

V rámci opravy příkopu byly provedeny tyto práce:

  • odstranění náletů – křovin a stromů,
  • zřízení nového propustu z betonových trub DN 500 v místě křížení s cestou,
  • zřízení nové vtokové jímky s vydlážděným dnem, do kterého byl zaústěn stávající příkop,
  • vybudování nového koryta z příkopových tvárnic s opevněním svahů z lomového kamene a z betonové přídlažby,
  • propojení výtoku nového propustu se stávající vodotečí z příkopových tvárnic s opevněním svahů z lomového kamene,
  • zpevnění koryta stávající vodoteče lomovým kamenem,
  • úprava nivelety stávající cesty,
  • zemní úpravy.